Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VB Cars (KVK: 69202850 )

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en

rechtsbetrekkingen tussen VB Cars en haar opdrachtgever.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afweken indien VB Cars hier

uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door

opdrachtgever van de door VB Cars vervaardigde offerte.

Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtgever, als uit

het feit dat opdrachtgever uitvoering geeft aan de overeenkomst door zijn/ haar auto af te

leveren.

Artikel 3 – Producten en diensten

3.1 VB Cars staat jegens haar opdrachtgever in voor de deugdelijkheid

van door haar aan het voertuig van haar opdrachtgever gemonteerde producten in relatie tot

de prijs ervan, tenzij ingeval sprake is van:

  • niet-inachtneming door opdrachtgever van de door VB Cars of de producent of de importeur van het product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik.
  • een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door opdrachtgever.
  • gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage. of
  • gebreken waarvoor de producent van het product garantie heeft uitgesloten.

3.2 Indien door VB Cars een model, monster of voorbeeld is getoond aan haar

opdrachtgever, wordt vermoed dit slechts te zijn getoond bij wijze van aanduiding.

VB Cars behoud zich het recht om gebruik te maken van een ander model dan getoond aan

opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het

getoonde.

Artikel 4 – Levering

4.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van VB Cars, geeft

overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke

ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever

geleden schade.

4.2 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die

niet zijn te wijten aan VB Cars, is VB Cars gerechtigd om 20% van het te crediteren

totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Alleen extra onkosten in verband met de levering die VB Cars op uitdrukkelijk verzoek

van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht,

tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Garantie

5.1 Alle door VB Cars geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door of

vanwege VB Cars gegeven aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de

toepassing of het gebruik dient Opdrachtgever c.q. afnemer zich te wenden tot VB Cars.

5.2 Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert VB Cars dat de door haar

geleverde zaken vrij zijn van ontwerp , materiaal en fabricagefouten, alsmede de

deugdelijkheid en kwaliteit van die zaken en van de uitvoering van een aangenomen werk,

gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering.

5.3 Indien de zaak een ontwerp , materiaal of fabricagefout vertoont heeft Opdrachtgever

recht op herstel van de zaak. VB Cars kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien

herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel

van de zaak niet mogelijk is.

5.4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is VB Cars

aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 (Aansprakelijkheid).

5.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onoordeelkundig of onjuist gebruik

dan wel onjuiste behandeling. Tevens geldt de garantie niet voor schade als gevolg van

normale slijtage.

5.6 VB Cars aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of

indirecte schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van de werking of niet-werking

van de door haar geleverde of geïnstalleerde of bewerkte zaken, tenzij Opdrachtgever

aantoont dat sprake is van opzet of grove schuld van VB Cars.

Artikel 6 – Gebreken. Reclame

6.1 Eventuele reclames dient opdrachtgever binnen acht dagen aan VB Cars te melden,

tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de op grond van artikel 6.1 geldende termijn heeft

gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk.

6.3 Eventuele door opdrachtgever aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de

opdrachtgever is veroorzaakt tijdens het verrichten van diensten door VB Cars, dient uiterlijk

de eerstvolgende werkdag nadat opdrachtgever zijn voertuig bij het VB Cars heeft afgehaald

te worden gemeld.

6.4 Voor schade gemeld na de in artikel 6.3 genoemde termijn is VB Cars uitsluitend

aansprakelijk indien zij de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door VB Cars geleverde goederen blijven het eigendom van VB Cars totdat

opdrachtgever alle vorderingen van VB Cars, uit welke hoofde ook, met inbegrip van rente

en kosten, volledig heeft voldaan.

7.2 Indien opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en er gegronde vrees bestaat dat

hij zulks niet zal doen, is VB Cars, gerechtigd de geleverde goederen waarop het in 7.1

genoemde eigendomsbehoud rust, voor rekening van opdrachtgever weg te halen of weg te

laten halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van

een boete van 10% van de overeengekomen offerteprijs per dag, met een maximum van

200% van de offerteprijs.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient contant te geschieden voor particulieren enbinnen 14 dagen na

factuurdatum voor bedrijven.

  • Door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van VB Cars. of
  • Door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer Nl23RABO0321788605

ten name van VB Cars te Winterswijk.

8.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient schriftelijk te

geschieden en uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever

geacht wordt met de hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd.

8.3 Bij gebreke aan betaling van het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na

factuurdatum, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf de

datum van verzuim rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag, te weten de dan

geldende wettelijke rente voor consumententransacties (EURIBOR), alsmede een bedrag

van € 50,- administratiekosten per schriftelijke betalingsherinnering.

8.4 In geval van liquidatie, failissement, of surcéance van betaling van opdrachtgever zullen

alle verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5 VB Cars is te allen tijde gerechtigd vorderingen die Opdrachtgever op haar heeft te

verrekenen met vorderingen die VB Cars heeft op opdrachtgever.

Artikel 9 – Incassokosten

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar

verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Alsdan is Opdrachtgever in ieder

geval de incassokosten verschuldigd, berekend conform het incassotarief van de

Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van € 250,-.

9.2 Onverminderd het in artikel 9.1 bepaalde is Opdrachtgever jegens VB Cars de door VB

Cars gemaakte noodzakelijke gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties.

Artikel 10 – Prijsverhoging

10.1 Indien na de datum van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst

verhoging van de kosten, waarop de prijzen (mede) zijn gebaseerd, optreedt is VB Cars

gerechtigd tot verhoging van deze prijzen.

10.2 Onder verhoging van de kosten wordt mede verstaan de wijzigingen van buitenlandse

valuta die tot verhoging van de kostprijs leiden.

10.3 VB Cars mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende

prijslijst in rekening brengen. Indien dit tot een prijsverhoging van meer dan 10% lijdt voor

opdrachtgever, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 10 dagen

nadat zij van de prijsverhoging kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen, de

overeenkomst te ontbinden. Werkzaamheden die VB Cars heeft verricht kunnen wel gewoon

in rekening gebracht worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 5.

(Garantie) van deze voorwaarden.

11.2 De aansprakelijkheid van VB Cars, voor zover deze door haar

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de

verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat

of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VB Cars ter

zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot het factuurbedrag.

11.3 VB Cars is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is toegebracht

door toedoen van in haar dienst werkzame personen of door haar ingeschakelde

hulppersonen, middellijk of onmiddellijk toegebracht.

11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet

indien de wederpartij aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VB

Cars of haar ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van VB Cars beperkt tot ten

hoogste € 50.000,-. per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11.5 Het vorenstaande laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van VB Cars indien en

voor zover die voortvloeit uit dwingend rechtelijke bepalingen, zoals de regeling inzake

productenaansprakelijkheid.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 VB Cars is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of tekortkomingen die zijn te

wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming

van de verbintenis verhinderen en die niet aan VB Cars zijn toe te rekenen, waaronder

(indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk

bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van VB Cars. een

algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot standbrengen van de

overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. niet voorzienbare stagnatie

bijtoeleveranciers of andere derden waarvan VB Cars afhankelijk is en algemene

vervoersproblemen.

12.2 VB Cars heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat VB Cars haar verbintenis had moeten

nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VB Cars

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door

VB Cars niet mogelijk is langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

bestaat.

12.4 Indien VB Cars bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd

het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter

niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Geschillen

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter

berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Winterswijk, onder voorbehoud van het

recht van VB Cars om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen VB Cars en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Mogelijk gemaakt door Mobilox